BIO Solventi

Blend di Bio solventi, valida alternativa a prodotti di origine petrolifera ideali per formulazione di coatings, sgrassanti e svernicianti; disponibili in diverse versioni come sostituti di:
– N-Metil –Pirrolidone (NMP)
– Acetone
– MEK
– Xilene e toluene